ABC zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu

strona w budowie …

Regulacje prawne dot. wyrobów budowlanych

Zgodnie z postanowieniem art. 10 ustawy Prawo Budowlane wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również z zamierzonym zastosowaniem.  Powyższym stwierdzeniem ustawa prawo budowlane powołuje się m.in. na ustawę o wyrobach budowlanych.
Każdy produkt, materiał, prefabrykat stosowany w budownictwie, który spełnia warunki definicji wyrobu budowlanego określonego w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, podlega stosownym procedurom wynikającym z ustawy o wyrobach budowlanych. 

Ustawa o wyrobach budowlanych reguluje kwestie związane z procedurami wprowadzania do obrotu oraz udostępniania wyrobów budowanych na rynku krajowym.

Zanim wyrób zostanie wprowadzony do obrotu oraz zastosowany powinien być odpowiednio oznakowany. Wyroby dla których zostały opracowane normy wyrobu i które to normy poddane zostały procedurze harmonizacji mogą zostać oznakowane znakiem CE (w tzw. systemie europejskim). W przypadku braku norm zharmonizowanych pozostaje oznakowanie wyrobu znakiem budowlanym B (w tzw. systemie krajowym). Zarówno w systemie krajowym jak i europejskim, przed naniesieniem oznakowania, producent zobowiązany jest wystawić deklarację właściwości użytkowych WE lub krajową deklarację właściwości użytkowych. Do wystawienia deklaracji może okazać się konieczny certyfikat (obowiązek uzyskania certyfikatu uzależniony jest od „systemu oceny weryfikacji stałości właściwości użytkowych”). Podstawą wystawienia deklaracji jest specyfikacja techniczna, którą może stanowić norma wyrobu, a w przypadku jej braku europejska ocena techniczna lub krajowa ocena techniczna, która zastąpiła aprobatę techniczną.  Warto podkreślić, że nie każda norma jest normą wyrobu.