Czy regulacje ustawy o wyrobach budowlanych dotyczą wszystkich wyrobów stosowanych w budownictwie?

Nie. Regulacje ustawy o wyrobach budowlanych dotyczą tych wyrobów, które spełniają kryteria definicji wyrobu budowlanego. Ustawa o wyrobach budowlanych odwołuje się do definicji podanej w art. 2 Rozporządzenia CPR 305/2011. Mimo, że definicja wyrobu budowlanego jest w miarę zwięzła, to z punktu widzenia praktycznego nie jest łatwym zadaniem odpowiedź na pytanie, czy dany produkt jest wyrobem budowlanym, czy nim nie jest.

Read More

Krajowa Ocena Techniczna

Krajowa Ocena Techniczna (KOT)

Krajowa Ocena Techniczna zastępuje Aprobatę Techniczną. Od 1 stycznia 2017 roku zamiast aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych wydawane są krajowe oceny techniczne. Krajowa Ocena Techniczna wydawana jest dla wyrobu budowlanego, na okres nie dłuższy niż 5 lat. Europejskie Oceny Techniczne w odróżnieniu od Krajowych Ocen Technicznych wydawane są bezterminowo.

Read More