Czy Krajowa Ocena Techniczna wystarczy, aby legalnie wprowadzać wyroby budowlane do obrotu?

NIE. Uzyskanie krajowej oceny technicznej nie jest wystarczające do wprowadzania wyrobu budowlanego. Wyrób może być wprowadzony do obrotu m.in. jeżeli został oznakowany znakiem Budowlanym B. Oznakowanie znakiem budowlanym B zgodnie z postanowieniami ustawy o wyrobach budowlanych jest możliwe dopiero, jeżeli podmiot wprowadzający do obrotu sporządził Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.

Read More

Krajowa Ocena Techniczna

Krajowa Ocena Techniczna (KOT)

Krajowa Ocena Techniczna zastępuje Aprobatę Techniczną. Od 1 stycznia 2017 roku zamiast aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych wydawane są krajowe oceny techniczne. Krajowa Ocena Techniczna wydawana jest dla wyrobu budowlanego, na okres nie dłuższy niż 5 lat. Europejskie Oceny Techniczne w odróżnieniu od Krajowych Ocen Technicznych wydawane są bezterminowo.

Read More