Zharmonizowana norma wyrobu – Co to znaczy?

Pojęcie zharmonizowana norma wyrobu jest ważnym terminem prawnym. Łatwo jest popełnić błąd w interpretacji, jednak warto pamiętać, że:

nie każda norma jest normą wyrobu

nie każda norma zharmonizowana jest normą zharmonizowaną z rozporządzeniem CPR 305/2011

nie każda norma zharmonizowana jest normą wyrobu

Dlaczego jest to takie ważne?Jest to ważne, gdyż ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych dającą możliwość oznakowania wyrobu budowlanego znakiem CE można przeprowadzić m.in. pod warunkiem, że została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zharmonizowana z rozporządzeniem CPR 305/2011 norma wyrobu. W przyrodzie normalizacji możemy znaleźć wiele norm zharmonizowanych, lecz nie każda harmonizacja oznacza harmonizację z CPR 305/2011."Norma wyrobu" jest pojęciem ważnym, gdyż oceny o której mowa w prawie nie możemy przeprowadzić np. wg normy badawczej, która nie ma statusu normy wyrobu. Niestety ustawodawca nie ułatwił nam identyfikacji norm wyrobu, stąd wielu producentów lub innych podmiotów udostępniających wyroby budowlane popełnia błąd dokonując znakowania wyrobów budowlanych wskazując na normy, które nie są normami wyrobu.  Norma wyrobu zazwyczaj powinna posiadać stałe elementy takie jak: system oceny zgodności lub system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji oraz zakres zastosowania wyrobu budowlanego. Przykładem błędu może być oznakowanie drzwi o odporności ogniowej na podstawie normy EN 13501-2. Norma ta nie zawiera ww. elementów. Natomiast normą wyrobu dla drzwi ppoż (o deklarowanej odporności ogniowej i/lub dymoszczelności) jest norma EN 16034. Od 1 listopada 2016 roku norma EN 16034 posiada status normy zharmonizowanej z rozporządzeniem CPR. Wykaz norm zharmonizowanych jest dostępny na stronie (przejdź do wykazu norm zharmonizowanych)

2 komentarze do “Zharmonizowana norma wyrobu – Co to znaczy?”

    1. Odpowiedź
      Norma EN 13501-2 nie jest normą wyrobu, norma ta nie znajduje się w wykazie norm zharmonizowanych co oznacza, że nie można bezpośrednio posłużyć się nią do formalnej oceny stałości właściwości użytkowych, o której mowa w ustawie o wyrobach budowlanych. Norma ta jest jedynie normą, która może być powoływana w normie wyrobu lub krajowej ocenie technicznej. Aby przeprowadzić formalny proces zgodności wyrobu, należy znaleźć normę wyrobu. W pierwszym kroku polecamy sprawdzenie w wykazie norm zharmonizowanych, a w przypadku braku normy wyrobu wytwórca/producent powinien uzyskać krajową lub europejską ocenę techniczną. Proszę pamiętać, że brak normy w wykazie norm zharmonizowanych nie oznacza, że normy wyrobu nie ma, często normy są opublikowane, ale np. czekają na harmonizację. Norma wyrobu dotyczy kilku cech wyrobu, które to cechy określają zakres zastosowania, natomiast norma EN 13501-2 dotyczy odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Jest to norma pomocnicza i ważna, ale nie jest formalnym dokumentem, według którego można formalnie przeprowadzić ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych. Często popełnianym błędem przez wytwórców jest zastosowanie norm badawczych lub klasyfikacyjnych do znakowania wyrobu znakiem budowlanym oraz do wystawienia krajowej deklaracji właściwości użytkowych lub przed 1 stycznia 2017 krajowej deklaracji zgodności pomijając uzyskanie aprobaty technicznej, a po 1 stycznia krajowej oceny technicznej. Taki proces obecnie zagrożony jest karą dla wytwórcy oraz sprzedającego wyrób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *