Co to jest ZKP – Zakładowa Kontrola Produkcji?

Zakładowa Kontrola Produkcji to nic innego jak system procedur i instrukcji  stanowiący narzędzie dla zakładu produkującego / wytwarzającego wyrób budowlany. System ZKP służy m.in. do dostarczania dowodów, mówiących, że określone parametry techniczne nie są pustą deklaracją, a wyrób z codziennej produkcji odpowiada wyrobowi, który został poddany badaniom laboratoryjnym.

Read More

Jak skutecznie zaradzić błędom spotykanym w zakresie stosowania przepisów dotyczących wyrobów budowlanym? 

Jedną z propozycji jest przeprowadzenie akcji edukacyjnych na szeroką skalę, co systematycznie robimy. Niestety z uwagi na skalę nieprawidłowości nie jest łatwe, aby szybko usunąć wszystkie nieprawidłowości, naprawa to proces, który powinien być dobrze zaplanowany i wdrożony w skali całego kraju.

Read More

Jakie najczęstsze błędy są spotykane w zakresie stosowania przepisów dotyczących wyrobów budowlanych?

Błędów dotyczących wyrobów budowlanych jest pokaźna lista. W naszej ocenie najczęściej spotykanym problemem jest stosowanie wyrobów budowlanych niezgodnie z przeznaczeniem lub stosowanie w zakresie w którym nie były oceniane. Należy pamiętać, że oznakowanie wyrobu znakiem budowlanym B i otrzymanie od producenta KDWU nie wyczerpuje problemu, ponieważ, pewne cechy są zachowane dopiero wtedy, gdy wyrób jest zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i wg zaleceń zawartych w krajowej ocenie technicznej oraz w dokumentach w niej powołanych, w tym również zgodnie z instrukcją.

Read More

Jak powinna wyglądać etykieta poprawnie oznakowanego wyrobu budowlanego?

Z uwagi na otrzymane rozbieżne interpretacje, z różnych Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego nie publikujemy oficjalnej odpowiedzi na to pytanie. Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem w sporządzeniu etykiety, prosimy o kontakt. Jeśli jesteś odbiorcą i potrzebujesz informacji o poprawności oznakowania, to możesz nam przesłać etykietę, a my prześlemy informację zwrotną, na temat tego jaką mamy opinię na jej temat.

Read More

Czy na każdy wyrób budowlany producent lub wytwórca musi uzyskać Krajową Ocenę Techniczną?

Nie, natomiast należy  pamiętać, że z punktu widzenia zapisów ustawy o wyrobach budowlanych mamy kilka ścieżek do wprowadzenia lub udostępniania wyrobów budowlanych na rynku krajowym, do nich należą m.in.: system europejski prowadzący do znakowania wyrobów znakiem CE i system krajowy prowadzący do znakowania wyrobów znakiem budowlanym B. CE pozwala nam na obrót wyrobami na terenie Unii Europejskiej, natomiast znak budowlany B pozwala nam na obrót wyrobem na terenie Polski.

Read More

Co to jest wyrób budowlany?

Wbrew pozorom odpowiedź nie jest łatwa, choć wydaje się, że jednoznaczna definicja wyrobu budowlanego została podana w art. 2 rozporządzenia CPR 305/2011 i brzmi następująco: “wyrób budowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych”

Read More

Czy regulacje ustawy o wyrobach budowlanych dotyczą wszystkich wyrobów stosowanych w budownictwie?

Nie. Regulacje ustawy o wyrobach budowlanych dotyczą tych wyrobów, które spełniają kryteria definicji wyrobu budowlanego. Ustawa o wyrobach budowlanych odwołuje się do definicji podanej w art. 2 Rozporządzenia CPR 305/2011. Mimo, że definicja wyrobu budowlanego jest w miarę zwięzła, to z punktu widzenia praktycznego nie jest łatwym zadaniem odpowiedź na pytanie, czy dany produkt jest wyrobem budowlanym, czy nim nie jest.

Read More

Najczęściej popełniane błędy przy wprowadzaniu wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym?

Jednym z najczęściej spotykanych błędów jest wykorzystanie normy jako specyfikacji technicznej, która to norma nie spełnia warunków normy wyrobu (czyli m.in. brak jest w normie informacji o: zakresie zastosowania wyrobu, zakresie badań typu, systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych,  zakładowej kontroli produkcji, zadaniach producenta, zadaniach jednostki certyfikującej, zadaniach laboratorium akredytowanego).

Read More

Czy Krajowa Ocena Techniczna wystarczy, aby legalnie wprowadzać wyroby budowlane do obrotu?

NIE. Uzyskanie krajowej oceny technicznej nie jest wystarczające do wprowadzania wyrobu budowlanego. Wyrób może być wprowadzony do obrotu m.in. jeżeli został oznakowany znakiem Budowlanym B. Oznakowanie znakiem budowlanym B zgodnie z postanowieniami ustawy o wyrobach budowlanych jest możliwe dopiero, jeżeli podmiot wprowadzający do obrotu sporządził Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.

Read More